گزارش های انجمن ناشناس

لطفاً فرمی را که فکر می کنید مناسب ترین است انتخاب کنید.

اعمال زورگویی شامل اقدامات کلامی ، غیرکلامی ، جسمی یا عاطفی علیه دانش آموز دیگری به صورت حضوری یا آنلاین است.

نگرانی برای خود یا دیگران شامل نگرانی هایی می شود که خود شما یا کسی ممکن است به خود آسیب برساند یا نشانه هایی از پریشانی در سلامت روان را بیان کرده است.

تبعیض یا آزار و اذیت شامل اقداماتی علیه شخص دیگر بر اساس جنسیت ، گرایش جنسی ، نژاد ، قومیت ، مذهب ، سن یا اعتقادات شخصی به صورت حضوری یا آنلاین است.

اعمال سوء استفاده جنسی ، آزار و اذیت یا تجاوز.

این تهدیدها شامل خطرات ناشی از دانش آموزان یا سایر افرادی است که قصد دارند به مدرسه یا اطرافیانشان آسیب برسانند.

اگر شما خراب‌کاری را دیده اید و یا نکات اطلاعاتی مربوط به یک روی‌داد خرابکاری در مدرسه ما دارید، لطفا از این فرم برای ارسال اطلاعات به ما استفاده کنید.

اگر شما خراب‌کاری را دیده اید و یا نکات اطلاعاتی مربوط به یک روی‌داد خرابکاری در مدرسه ما دارید، لطفا از این فرم برای ارسال اطلاعات به ما استفاده کنید.