ਗੁੰਮਨਾਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ mostੁਕਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ inਨਲਾਈਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਗੈਰ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ.

ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਜਾਤੀ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੰਮ.

ਧਮਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.